Staj Yönergesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, sağlık sektöründeki birimlerde, laboratuar, atölye uygulamalarında ve çeşitli endüstri ve hizmet sektöründe edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkilerini, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Adana ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri içinde yer alan Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin Madde 7-a bendi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve dört yarı yıl öğretim süresi olan bir yükseköğretim kurumunu,

İşyeri: Meslek Yüksekokulları stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj adı altında uygulamalarını yaptıkları yerleri, diğer bir deyimle mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını,

Eğitici Personel: Stajyer öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim, yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuvar veya meslek derslerinde öğretim elemanı görevini yapabilme yeterliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği menşeili müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını, farklı METEB bölgesinde yer alan meslek yüksekokulu öğretim elemanları ve staj yapılan işyeri yöneticisinin (Müdür, Başhekim, vb.…) belirleyeceği birim sorumlusunu,

Okul-Sanayi/Sağlık Kurumları Koordinatörü: Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin Çukurova Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'nun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordinasyonunu sağlamakla görevli ilgili meslek yüksekokulunun müdür yardımcısını tanımlar.

Çukurova Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokullarının bağlı olduğu Çukurova Üniversitesi bünyesinde, Rektör tarafından seçilecek bir Rektör Yardımcısının başkanlığında; Adana ve Osmaniye METEB'deki Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve okul-sanayi/sağlık kurumları   iş birliğini sağlamakla   görevli   bir öğretim   elemanından   oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Kurullarının Göreve Sorumlulukları

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5 - Adana ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içinde yer alan Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının bağlı olduğu Üniversite bünyesinde, Rektör tarafından seçilecek bir Rektör Yardımcısının başkanlığında; Adana ve Osmaniye METEB'deki Çukurova  Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu  Müdürleri ve Okul-Sanayi Sağlık/Hizmet sektörü arasında   işbirliğini sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşur. Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu gerekli gördüğü programlarda ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturulabilir. Kurul yılda en az iki toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 6 - Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan her meslek yüksekokulu tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen okul-sanayi/sağlık/hizmet sektörü koordinatörünün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanı/başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 7 - Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır;

a)      Staj, Eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek,

b)  Adana ve Osmaniye METEB bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin, sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarının kabul edebileceği, staj alanları ve kontenjanlarını belirlemek, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak,

c)  İşyerleri ile Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kumları arasında koordinasyon ve İş birliği sağlamak,

d) Yurtiçi ve yurtdışı staj, eğitim ve uygulama çalışma yerlerini belirlemek,

e)     Staj yapacak Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 8 - Çukurova Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu Yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmaları amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

b) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek

c)   Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

d)Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,

e) Staj çalışmalarını denetlemek,

f) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli görüldüğü taktirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM

Stajdan Yararlanma Şartı ve Staj Kontenjanları

Yararlanma Şartı

Madde 9 - Adana ve Osmaniye Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi kapsamında yer alan Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu Yönerge hükümlerinden yararlanırlar.

Staj Kontenjanları

Madde 10 - Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerinin istekleri üzerine Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin , Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarının kabul edecekleri öğrenci sayısını ve staj dallarını gösterecek ekli (1) no'lu formu her yıl Ocak ayı içerisinde Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 11 - Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri, İhtiyaç duyulduğu taktirde, hangi dallarda kaç öğrencinin staj yapacağını belirleyerek, ekli (2) no'lu formu doldurup her yıl en geç 5ubat ayının son gününe kadar Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 12 - Kamu kuruluşları, Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odaları ve Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilen kontenjanlar; arz ve talep sayılarına göre Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından meslek yüksekokullarına tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer sayıları ve staj dalları belirlenerek, eki (4 ) no'lu formla, her yıl en geç Mart ayının son gününe kadar ilgili kamu kuruluşları, Sağlık sektörü İle Ticaret ve Sanayi Odaları ve İlgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderilir.

Madde 13 - Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları; Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenen kontenjanların üstünde stajyer gönderemezler.

İşyerleri, olanaklarının ve genel ekonomik koşulların değişmemesi durumunda, bir önceki yıl belirledikleri kontenjanı azaltmamaya ve mümkün olan hallerde artırmaya özen gösterirler.

Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler kendi bulacakları staj yerlerinde ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun onayından sonra staja başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan öğrenci sayıları ve alanları Çukurova Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlarla İlgili Düzenlemeler

Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

Madde 14 - Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için;

a) Staj yapacak öğrencinin Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğunu gösterir belge,

b) Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,

c)    öğrencinin aldığı dersleri gösteren transkript ve özgeçmiş belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna başvururlar

d) Staj yapacak öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitimin Uygulama Kumlundan aldıkları resmi yazı ile beraber iki adet fotoğrafı staj yapacakları işyerlerine verirler.

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak Olanaklar

Madde 15 - Stajyer kabul edecek işyerleri kendi personeline sağladığı olanaklardan (konaklama, beslenme gereksinimleri ve sosyal olanaklar) stajyerlerin de yararlanmasını sağlar.

Yurt Dışında Staj

Madde 16 - Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal eğitim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Kuruluna verir. Bu talepler ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurutunca değerlendirilir ve ilgili öğrencinin yurt dışında staj yapıp yapamayacağına karar verir.

Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgelerini ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.

Staj Zaman ve Süresi

Madde 17 - Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir.

Öğrenci bütün derslerini vermiş, ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

Staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz.

Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri yukarıda belirtilen 30 iş günü staj süresinin dışında değerlendirilir.

Stajlar Temmuz ayı başında başlamak üzere yaz stajı olarak en az 30 iş gününde devam eder. Stajlar aynı süre olmak şartı ile yıl İçinde de yapılabilir. Yıl içi stajlarda ders saatleriyle staj saatleri çakışmamak kaydı ile staj ile birlikte eğitim devam eder.

Stajda Başarı

Madde 18 - Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmak üzere Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunulur.

Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. İlgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama yaptırabilir.

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren/ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

Madde 19 - Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu Çukurova Üniversitesi ve Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Stajyerler kusurlarından dolayı işyerine verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

Eğitici Personel ve Görevleri

Madde 20 - Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Denetçi Öğretim Elemanı

Madde 21 - İlgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından seçilecek öğretim elemanları, stajyer Öğrencileri staj yaptıkları işyerlerinde staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemekle görevlendirilirler. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkansız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından yararlanılır. Buna olanak bulunmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu ve özel kuruluşların yetkili elemanlarından yararlanma yoluna gidilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı ekli (5) no'lu formu düzenleyerek ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Madde 22 - Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen yada bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. İlgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, durumu stajyerin ailesine bildirmekle yükümlüdür.

Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını (15 iş gününü) geçemez.

Staj Sonu Değerlendirme Raporu

Madde 23 - İşyerleri, bağlı oldukları odalar ya da kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) no'lu formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderirler.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.